Poniższy regulamin stanowi załącznik do umowy wynajmu

 • 1. Najemca powinien mieć ukończone 20 lat oraz prawo jazdy co najmniej od roku.

 • 2. Najemca oświadcza, że pojazd który otrzymał, jest zgodny z umową, w dobrym stanie technicznym, czysty, zatankowany do pełna, wraz z wyposażeniem przewidzianym w prawie i taki zobowiązuje się zwrócić w terminie i miejscu zawartym w umowie.

 • 3. Jeżeli zwracany pojazd jest brudny lub niezatankowany Najemca zobowiązuje się zapłacić za pranie tapicerki kwotę 70,00 PLN netto, mycie samochodu 30,00 PLN netto, a za zatankowanie do pełna wartość paliwa plus 35% po cenie paliwa danego dnia na stacji BP we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej.

 • 4. Dobowy limit kilometrów wynosi 500 km. Za przekroczenie ustalonego limitu kilometrów 0,15 za każdy kilometr.

 • 5. Jeżeli, zdanie pojazdu następuje w innym miejscu niż zawarte w umowie, Wynajmujący przewiduje pobranie dodatkowej opłaty w wysokości 30,00 PLN netto – w obrębie miasta, lub 2,00 PLN netto za jeden kilometr od miejsca zawartego w umowie.

 • 6. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci auta w czasie określonym w umowie (do godzinny czasu) nie ponosi żadnej konsekwencji, jeżeli poinformuje o tym Najemcę wcześniej i najemca wyrazi na to zgodę pisemnie (może być to sms). W przypadku braku poinformowania o tym Wynajmującego zapłaci karę umowną w wysokości 30% stawki dobowej za wynajem.

 • 7. W przypadku przedłużenia wynajmu ponad godzinę po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami wynajmu tak jak za kolejną dobę.

 • 8. W przypadku przedłużenia wynajmu ponad godzinę bez uprzedniego powiadomienia Wynajmującego, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami podwójnej doby.

 • 9. Jeśli przedmiot najmu nie zostanie zwrócony w ciągu 3 godzin od terminu zawartego w umowie, a Wynajmujący nie zostanie o tym poinformowany, Wynajmujący powiadomi odpowiednie służby o popełnieniu przestępstwa.

 • 10. Najemca zobowiązany jest dbać o przedmiot najmu, uzupełnianie płynów, ciśnienia w oponach, wymiany przepalonych żarówek.

 • 11. Najemca zobowiązuje się tankować paliwo tylko i wyłącznie na stacjach należących do dużych sieci paliwowych.

 • 12. Nie używany przedmiot najmu musi zostać należycie zabezpieczony przed uszkodzeniem i kradzieżą, używając wszystkich zamontowanych do tego celu urządzeń, jak również nie należy pozostawiać w zamkniętym pojeździe dokumentów pojazdu oraz kluczy.

 • 13. Nieprzestrzeganie punktu 12 regulaminu daje Wynajmującemu możliwość zatrzymania kaucji oraz dochodzenia wszelkich odszkodowań za straty poniesione przez Wynajmującego i tak:

 • 14. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca ma obowiązek zwrócić dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową oraz kluczyki w przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę

 • 15. W przypadku szkody w ruchu drogowym z winy osób trzecich Wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy.

 • 16. W przypadku szkody z winy Najemcy lub utraty pojazdu, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za czas naprawy pojazdu w wysokości cen najmu, a w przypadku całkowitej szkody lub utraty pojazdu równowartość 30 dni najmu wg cennika wynajmującego. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącane w całości.

 • 17. Najemca jest całkowicie odpowiedzialny za uszkodzenia szyb, awarię ogumienia (z wyjątkiem wady fabrycznej) oraz uszkodzenia tapicerki. Dotyczy to również innych części wynajętego pojazdu gdy szkoda powstała w wyniku zaniedbania, jazdy po bezdrożach, nadmiernego zniszczenia, przeładowania pojazdu lub złamania prawa i przepisów o ruchu drogowym.

 • 18. W przypadku gdy przedmiot najmu zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, Wynajmujący dostarczy inny, o podobnym standardzie lub zwróci zapłatę za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym Najemcy nie przysługują inne roszczenia w stosunku do Wynajmującego.

 • 19. W przypadku gdy nastąpi kolizja, wypadek lub znaczne uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca jest zobowiązany:w trybie natychmiastowym powiadomić policję oraz Wynajmującego Nie pozostawiać przedmiotu najmu bez nadzoru.

 • 20. Gdy w czasie najmu nastąpi potrzeba dokonania napraw pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Zabrania się naprawiania pojazdu przez Najemcę. Naprawa pojazdu przez Najemcę, może skutkować przepadkiem kaucji i obciążeniem Najemcy kosztami napraw.

 • 21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu, czy jego wyposażenia, ani za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

 • 22. W przypadku uszkodzeń poszczególnych części deski rozdzielczej, tapicerki lub części karoserii Najemca pokryje wynajmującemu koszty naprawy plus 30% wg. cennika napraw w autoryzowanym serwisie.

 • 23. Kaucja jest udziałem własnym Najemcy we wszystkich powstałych szkodach. Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.